Servicii profesionale de îndreptat lovituri de grindină 0722 55 66 80 (Adrian Mizun - Manager de proiect)

Protectia datelor cu caracter personal – GDPR

1. Despre DAS-Dellen Ausbeul Service SRL

DAS-Dellen Ausbeul Service SRL este un site de prezentare a serviciilor reparatoare pentru caroseriile autovehiculelor avariate. Metoda de reparatie se bazeaza in principiu pe îndreptarea fără revopsire sau repararea elementelor avariate reducând la minim încărcarea cu materiale de umplere.

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informatii actualizate permanent cu privire la operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre DAS-Dellen Ausbeul Service SRL sunt disponibile permanent pe www.egrindina.ro sau in oricare dintre centrele noastre.

3. Ce sunt datele cu caracter personal si ce astfel de date prelucreaza DAS-Dellen Ausbeul Service SRL?

Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoana fizică care poate fi identificată, direct sau indirect. DAS-Dellen Ausbeul Service SRL prelucreaza urmatoarele categorii de date:
• Date cu caracter personal comune: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, adresă de domiciliu, adresă de corespondență, e-mail, telefon, semnătură;
• Imagini video si foto;

4. Ce inseamna ca DAS-Dellen Ausbeul Service SRL prelucreaza date cu caracter personal?

Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricționarea, ştergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

5. Cui apartin datele cu caracter personal pe care le prelucrează DAS-Dellen Ausbeul Service SRL?

DAS-Dellen Ausbeul Service SRL prelucrează date cu caracter personal ale beneficiarilor directi care pot fi si minori, reprezentantilor legali ai Persoanelor Vizate minore, ale angajatilor, furnizori de servicii externalizate, sponsori, participanti la evenimentele organizate de DAS-Dellen Ausbeul Service SRL.
Persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate poarta denumirea de „Persoane vizate”.

6. De unde obtine DAS-Dellen Ausbeul Service SRL datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la Persoana Vizata, de la un Imputernicit al Persoanei Vizate sau din surse publice.

7. În ce scopuri prelucreaza DAS-Dellen Ausbeul Service SRL date cu caracter personal?

Scopurile pentru care DAS-Dellen Ausbeul Service SRL prelucreaza datele cu caracter personal sunt:
• derularea serviciilor oferite;
• promovarea serviciilor DAS-Dellen Ausbeul Service SRL;
• centralizarea infomatiilor și menținerea unei baze de date interne, în care sa fie stocate informațiile cu privire la reparaţiile efectuate;
• contactarea persoanelor vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-i aduce la cunoștință/ notifica informații despre activitatea desfăşurată;
• realizarea de activități de marketing;
• generarea de rapoarte cu privire la activitatea prestată, cu scopul de facilita efectuarea managementului operațional al tuturor proceselor financiare, precum și cu scopul de analiza performanța efectuată;
• arhivarea atât în format fizic, cât și electronic a documentelor, realizarea de servicii de registratură a corespondentei adresate şi expediată de site-ul DAS-Dellen Ausbeul Service SRL;
• pentru înregistrarea video sau foto a documentelor transmise in vederea reparatiilor solicitate;
• pentru orice alte scopuri prevazute de lege.

8. În ce temeiuri prelucreaza DAS-Dellen Ausbeul Service SRL date cu caracter personal?

DAS-Dellen Ausbeul Service SRL prelucreaza datele tale cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:
• in baza consimțământului persoanei vizate;
• pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte;
• in baza indeplinirii unei obligatii legale (de ex: conformarea la legea arhivarii).

9. Este obligatorie pentru persoana vizata comunicarea datelor? Care sunt consecintele in caz de refuz?

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de către DAS-Dellen Ausbeul Service SRL prin Contracte/formulare/canale este obligatorie, cu exceptia cazului in care prelucrarea datelor se intemeiaza pe consimtamantul persoanei vizate, caz in care persoana vizata va fi informata ca furnizarea datelor, respectiv a consimtamantului este optionala. In celelalte cazuri, refuzul persoanei vizate va determina imposibilitatea de a furniza serviciile contractate.

10. Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor pot fi:
• Colaboratori externi;
• Instituții publice de supraveghere a activități;
• Autorități publice centrale și locale;
• Entități către care site-ul a externalizat furnizarea de servicii.

11. Durata prelucrarii

În vederea realizării scopurilor sus-menţionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către DAS-Dellen Ausbeul Service SRL pe tot parcursul relației contractuale si după finalizarea acesteia doar cu scopul conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.

12. Care sunt drepturile persoanei vizate si cum pot fi exercitate?

• Persoana vizata are următoarele drepturi:
• Dreptul la informare – dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de DAS-Dellen Ausbeul Service SRL, conform celor prevazute in prezentul document;
• Dreptul de acces – poate solicita si obtine confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către DAS-Dellen Ausbeul Service SRL, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, DAS-Dellen Ausbeul Service SRL va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat;
• Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete;
• Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul in care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obține ștergerea respectivelor date;
• Dreptul la restricționarea prelucrării – in situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restrictionarea);
• Dreptul de opozitie – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se afla, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al DAS-Dellen Ausbeul Service SRL sau realizate in exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este învestită DAS-Dellen Ausbeul Service SRL;
• Dreptul la portabilitatea datelor – poate primi datele cu caracter personal, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de către persoana vizata Asociatiei, (ii) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și (iii) daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul persoanei vizate;
• Dreptul de a depune plângere – poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Asociatie la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
• Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul DAS-Dellen Ausbeul Service SRL din Peciu Nou, Nr. 172B, Camera 1, jud. Timiș sau prin E-mail: office@egrindina.ro.

13. Procesele decizionale individuale automatizate

DAS-Dellen Ausbeul Service SRL nu utilizeaza procese decizionale individuale automatizate